Eldningförbud i Blekinge

2020-06-13 Nyhet

Från och med 12 juni, 2020 så råder det eldningsförbud i Blekinge Län.

Naturvärden kan gå förlorade snabbt och många delar av Blekinge Arkipelag är svårtillgängliga för släckningsarbete. Var försiktiga där ute!

Vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Grillning är tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

/Team ARK56

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.